Ladislav Klokočník

Pravidla pro autory

  1. Uveřejňování autorských děl na stránkách projektu Výškové práce Praha se řídí pravidly tohoto projektu a obecně uznávanými zásadami provozování tohoto typu veřejného informačního projektu.
  2. Projekt Výškové práce Praha je určen především ke zveřejňování vlastních autorských děl, například textů, grafiky, audiovizuálních souborů atp. Cizí dílo lze v rámci projektu zveřejnit pouze se souhlasem jeho autora, a to podle pravidel stanovených zákonem č. 121/2000 Sb., (autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,) popřípadě vykonavatele majetkových práv k takovému dílu, vždy s uvedením jména, pseudonymu nebo anonymnosti jeho autora, popř. údaje o původním zveřejnění tohoto díla.
  3. Autor díla, resp. vykonavatel majetkových práv k němu poskytuje provozovateli serveru HOSTING Web2.CZ i provozovateli projektu Výškové práce Praha nevýhradní licenci, a to ke všem způsobům užití díla, v neomezeném rozsahu (zejména územím České republiky a časem), bezúplatně, bez povinnosti licenci využít, s právem nabyvatelů poskytnout podlicenci, upravit dílo (např. redakčně jej zkrátit), spojit dílo s jiným dílem anebo jej zařadit do díla souborného.
  4. Zveřejněním díla na serveru HOSTING Web2.CZ se toto stává ve smyslu § 88 až 94 autorského zákona součástí souboru (databáze) autorských děl, jehož pořizovatelem je provozovatel serveru HOSTING Web2.CZ. Ze souboru (databáze) autorských děl lze dílo odstranit pouze na základě předchozí písemné dohody s jeho pořizovatelem.
  5. V rámci projektu Výškové práce Praha nelze zveřejňovat jakékoliv materiály, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy.
  6. V rámci projektu Výškové práce Praha nelze zveřejňovat jakékoliv materiály nebo odkazy reklamního nebo propagačního charakteru cílené k podpoře komerčních aktivit bez předchozí písemné dohody uzavřené s provozovatelem serveru HOSTING Web2.CZ.
  7. V případě porušení některého z těchto pravidel může být příslušná stránka ze serveru HOSTING Web2.CZ bez předchozího upozornění odstraněna.
  8. Provozovatel serveru HOSTING Web2.CZ je oprávněn omezit kritéria souborů, které je možné v rámci projektu Výškové práce Praha umisťovat, a to zejména co do jejich typu a velikosti.